Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door;

Cindy Liklikwatil-Kragt/KragtinMediumschap

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • KragtInMediumschap die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie. KragtInMediumschap voltrekt enkel ceremoniële spirituele huwelijksceremonies.
    • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met KragtinMediumschap een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten (een bruidspaar bestaat uit twee personen waarbij beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn.)
    • overeenkomst: elke aanbieding van KragtInMediumschap, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan KragtinMediumschap en door deze laatste ook aanvaard.
    • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen KragtinMediumschap en cliënt verrichte werkzaamheden door KragtInMediumschap.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen een bruidspaar en KragtInMediumschap komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per mail.

Honorering en betaling
De door KragtInMediumschap gedane prijsopgave is inclusief 21% BTW en exclusief reis-, verblijf-, visum- en parkeerkosten en exclusief eventuele andere  kosten. KragtInMediumschap rekent een meerprijs van een dagvergoeding van 150,00 euro extra voor alle kilometers buiten een straal gerekend vanaf 80 kilometer van de woonplaats waar KragtInMediumschap is gevestigd.

Huwelijksceremonies in het buitenland zijn maatwerk. Naast de gebruikelijke vergoeding komen hier extra vergoedingen bij, te denken valt aan onder andere reis- en verblijfskosten, zoals vliegtickets, 2 hotelovernachtingen, maaltijden, visumkosten en een eventuele huurauto of taxi. Iedere bruiloft is anders. Deze kosten bespreken we en keuren beide partijen vóóraf schriftelijk goed.
Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan op de door KragtInMediumschap aangewezen bankrekening.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt KragtInMediumschap een factuur toe van € 250,-.
Zodra deze betaling binnen 7 dagen ontvangen is staat deze datum van de verbinding exclusief vast.
Alle overige betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door KragtInMediumschap aangewezen bankrekening. Voor een huwelijk in het buitenland geldt een termijn van 1 maand.
Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze niet worden teruggestort.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan KragtInMediumschap vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan KragtInMediumschap alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door KragtInMediumschap opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en KragtInMediumschap de vordering aan derden uit handen geeft.

Calamiteit, ziekte
Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien KragtInMediumschap haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport, moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door KragtInMediumschap uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar. Indien een bruiloft verzekering wordt afgesloten, kan door het vermelden van de naam van KragtInMediumschap dit waarschijnlijk in de verzekering worden opgenomen.

Informele akte
Aan de door KragtInMediumschap gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend. KragtInMediumschap  voltrekt enkel ceremoniële symbolische huwelijksceremonies, en sluit geen wettelijke huwelijken.

Aansprakelijkheid
KragtInMediumschap is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door KragtInMediumschap verleende diensten.
De door KragtInMediumschap te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen KragtInMediumschap cliënt (inclusief BTW).

Er wordt geen restitutie verleend als u niet tevreden bent over KragtInMediumschap of handelen tijdens de ceremonie.

Annulering
Ingeval van annulering van de opdracht door cliënt brengt KragtInMediumschap volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd aan KragtInMediumschap
• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 75% van het totaalbedrag verschuldigd aan KragtInMediumschap
• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd aan KragtInMediumschap
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
• overlijden KragtInMediumschap

Juni ’24

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, Leuk dat je op mijn site bent. Ik help je graag verder, zullen we chatten?

Groetjes Cindy